Методична скринька

Методична робота в закладі дошкільної освіти «Колосок» ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням професійної та особистої зрілості педагогів.

      Адміністрація закладу в процесі організації методичної роботи з педагогічними кадрами проводить постійний пошук змісту, стилю, нових форм спілкування з людьми в особистісно-орієнтованій освіті. Педагогічний колектив закладу постійно працює над створенням єдиного методичного простору з інноваційною діяльністю вихователів. Головною метою організації методичної роботи стало не лише надання реальної, дієвої допомоги педагогічним кадрам, але й активізація творчого потенціалу кожного педагога шляхом використання інтерактивних методів та форм роботи.

        Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Комплексною освітньою програмою «Дитина» для дітей від 2 до 7 років, Базовим компонентом дошкільної освіти України, Програмою розвитку ДНЗ на 2017-2020рр., а також на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018 №1/9-386 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році», зважаючи на аналіз освітньої роботи в 2017-2018 н.р., враховуючи досягнення і перспективи розвитку ЗДО, педагогічний колектив разом із батьками та громадськістю вважає за доцільне в 2018-2019 н.р. працювати над реалізацією таких пріоритетних завдань:

    1. Створення екологопізнавального та здоров’язбережувального  розвивального освітнього середовища
    2. Розвиток креативності дошкільників як базової компетентності гармонійно-розвинутої особистості
    3. Формування мовленнєвої компетенції дошкільників крізь призму соціалізації дошкільників
    4. Створення особистісно орієнтованого освітнього середовища, в якому концептуальний розвиток педагога стане основою педагогіки партнерства на засадах дитиноцентризму.
 Методична робота закладу спрямована на:
— вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;
— стимулювання творчого потенціалу педагогів;
— підвищення педагогічної культури педагогів;
— вдосконалення педагогічної майстерності;
— розвиток спеціальних умінь та навичок;
— формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.
Мета методичної роботи:
вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності
Напрямки методичної роботи:
•підвищення соціально – психологічної культури вихователів;
• вдосконалення педагогічної майстерності;
• сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою;
• розвиток спеціальних умінь та навичок
Принципи методичної роботи:
•педагогічна співпраця з вихователем;
• робота в режимі довіри, доброзичливості;
• творча атмосфера , стимулювання творчої активності;
• принцип допоміжно – регульованого контролю;
надання вихователеві права вибору;
• системність методичних заходів;
• принцип «Я – повідомлень” у спілкуванні;
• щоденна допомога;
•випереджувальний характер методичної роботи
Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:
Колективні:
— інструктивно-методичні наради;
— педагогічні ради;
— педагогічні читання;
— теоретичні семінари;
— семінари-практикуми;
— колективні перегляди освітнього процесу
Групові:
— методичні об’єднання вихователів дошкільних груп;
— робота творчих груп;
— консультації
Індивідуальні:
-наставництво;
— самоосвіта;
— взаємовідвідування;
— робота над проблемними питаннями;
— атестація

Щовівторка та щочетверга з педагогами проводяться  методичні дні, на яких систематично знайомлять вихователів з новинками методичної та педагогічної літератури, періодичними виданнями, організовується методична робота.

    Методична робота з педагогами носить діагностично-прогностичний характер та проводиться ефективно та якісно. Методичні заходи: консультації, семінари, колективні перегляди, конкурси, проведені в дошкільному закладі, мали інтерактивний характер, були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу, на подолання опору консерватизму та інерції застарілих поглядів і традицій, стали чинником розвитку творчості, заохочення кожного педагога до підвищення рівня професійної компетентності і творчих можливостей, сприяли формуванню вміння оновлювати освітній процес шляхом пошуку оптимальних дидактичних, виховних і методичних рішень.

102_7218

20160426141103  102_7155  102_7173  
Для того, щоб вирішити складні завдання, що по­стають перед дошкільним закладом, методичний кабінет ретельно вивчає педагогічний колектив — що є основою створення структури методичної роботи з педагогічними кадрами. Методична робота в нашому дошкільному навчальному закладі є максимально гнучкою, а саме: сприяє розвит­ку творчості, ініціативи, підвищує якість освітнього процесу. Вирішення окреслених завдань здійснюється шляхом пошуку ново­го змісту, форм і методів роботи з педагогічним колективом.
В нашому закладі стимулювання творчого потенціалу базується на принципах методичної роботи:
— педагогічна співпраця з вихователем
— робота в режимі довіри, доброзичливості
— творча атмосфера , стимулювання творчої активності
— принцип допоміжне – регульованого контролю
— надання вихователеві права вибору
— системність методичних заходів
— принцип «Я – повідомлень” у спілкуванні
— щоденна допомога
— випереджувальний характер методичної роботи.         

Осередком методичної роботи в закладі є методичний кабінет:

        В методичному кабінеті закладу створені умови для організації методичної  роботи
Інформаційні матеріали:
— нормативні документи, інструктивно – методичні матеріали;
— матеріали з правової освіти;
— управління та контроль;
— ділові дані про педпрацівників ДНЗ;
— матеріали атестації педпрацівників;
— робота з батьками;
— матеріали участі ДНЗ в районних заходах;
— фото, відео – матеріали.
        Вся методична робота в дошкільному закладі підпорядкована систематичному плану роботи, який складається на основі глибокого аналізу за минулий навчальний  рік, комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. До річного планування залучаються всі працівники закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити, побажання, зауваження.
         Види і форми планування освітнього процесу в закладі обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року. При плануванні роботи дошкільного закладу керуємося принципом актуальності, науковості, наступності, перспективності, системності, які забезпечують відповідність змісту планів досягненням психолого-педагогічної науки та позитивного педагогічного досвіду, орієнтацію змісту плану на потреби сьогодення та забезпечення якості розвитку, вихованості та навченості дітей.
         Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї обговорюються на педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових консультацій. На їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів.
          Професійному зростанню педагогічних працівників закладу сприяють курси підвищення кваліфікації при Вінницькій Академії Неперервної Освіти, відвідування семінарів, методоб’єднань, організованих Департаментом освіти Вінницької міської ради, участь у роботі творчих груп, самоосвіта.
         В дошкільному закладі створені умови для підвищення професійного рівня та формування компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. Відповідно до річного плану в закладі створена творча група з досвічених вихователів, яка працює над вивченням інноваційних технологій, опрацюванням актуальних для дошкільного закладу питань та впровадженням їх в практику роботи з дітьми. Належна увага приділяється вивченню передового педагогічного досвіду вихователів закладу, в даному напрямку проводиться широка роз’яснювальна та консультативна допомога для орієнтування у виборі тематики досвіду, правильного викладення матеріалу за відповідним напрямком роботи,підходів до оформлення. 
        Найголовнішою формою роботи з педагогічними кадрами в нашому дошкільному закладі є педагогічна рада, яка керується у своїй діяльності Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Статутом дошкільного навчального закладу. Повноваження педагогічної ради визначають також інші нормативні документи, що стосуються діяльності дошкільного навчального закладу. Орієнтуючись на вимоги сьогодення, в зв’язку з  модернізацією  дошкільної галузі, враховуючи необхідність  використання інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами, засідання педагогічної ради намагаємося організовувати нетрадиційно, здебільшого це ділові ігри, тренінги, жваві диспути, анкетування, презентації проектів.
       Важливою й найефективнішою формою методичної роботи з вихователями є проведення відкритих занять, які мають відповідати сучасним вимогам, бути інтегрованими з використанням інноваційних технологій. Працюючи над проблемою впровадження інноваційних технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує належну продуктивність діяльності дітей.
Презентаційний калейдоскоп:
1. Презентація «Ведення документації вихователя-методиста»

2. Презентація «Палітра кольорів у малюванні»

HotLog